Opći ugovorni uvjeti

OPĆI UGOVORNI UVJETI
ZA MALOPRODAJU

UVODNE ODREDBE

Ovi Opći ugovorni uvjeti (u daljnjem tekstu: OUU)  sadržavaju prava i obveze trgovačkog društva Tracon d.o.o. Varaždin, Ivana Severa 15,  Varaždin, OIB: 87528263661,  e-mail: tracon@tracon.hr (u daljnjem tekstu: Dobavljač) kojeg zastupa direktorica  Judit Vaupotić i korisnika usluga elektroničkog trgovanja  - web trgovine (u daljnjem tekstu: Kupac), prilikom postupka naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na web stranicama društva TRACON d.o.o Varaždin.

DEFINICIJE

 • TRACON/DOBAVLJAČ je trgovačko društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, sa sjedištem u Varaždinu, Optujska 85, pod brojem MBS: 070062450,    OIB: 87528263661, sa transakcijskim računom otvorenim kod RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. HR0224840081101545796,
 • KUPAC je fizička osoba, korisnik usluga elektroničkog trgovanja - web trgovine putem web stranice   www.hr.traconelectric.com, koja je starija od 18 godina i koja u web trgovini  odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, preuzme ponudu/predračun preko e-maila i na temelju toga izvrši plaćanje Dobavljaču, i to virmanom (uplatnicom) u banci, pošti ili FINI, ili uplatom putem interneta,  
 • Dobavljač i Kupac za potrebe ovih Općih ugovornih uvjeta zajedno se nazivaju Stranke,
 • Cijene predstavljaju izraženu maloprodajnu cijenu bez PDV-a,,
 • Valuta plaćanja računa je hrvatska kuna (kn).

1. Opće informacije i nastanak ugovora između Stranaka

1.1. Ovi OUU vrijede za sve usluge elektroničkog trgovanja (u daljnjem tekstu: Tracon web trgovina) koje se obavljaju na području Republike Hrvatske putem web stranice www.hr.traconelectric.com  (u daljnjem tekstu: web stranica), izimeđu Dobavljača i Kupca.

1.2. Kupovina preko Tracon web trgovine propisana je odredbama Zakona o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11 i 30/14), a obavješćivanje  potrošača se vrši prema odredbama čl.57.st. 1. Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14 i 110/15) i Pravilnika o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija (NN 72/14).

1.3. Kupovanje u Tracon web trgovini je moguće putem narudžbe poslane u elektroničkom obliku na način koji je određen ovim OUU-ima.

1.4. . Usluge Tracon web trgovine imaju pravo koristiti sve punoljetne fizičke osobe ukoliko se putem web stranice valjano i uspješno registriraju, te odredbe ovih OUU prihvaćaju obvezatnim.

1.5. Ugovor između Stranaka nastaje nakon što Kupac ispuni sva obavezna polja narudžbenice, provjeri i po potrebi ispravi upisane podatke, te potvrdi narudžbu klikom na ikonu ’Naručivanje sadržaja košare’. Ugovor sastavljen između Stranaka na ovaj način, na hrvatskom jeziku, smatra se pisanim ugovorom, Dobavljač ga urudžbira i čuva do roka propisanog relevantnim primjenjivim propisima

1.6.

Služba za kupce: Tracon d.o.o.Varaždin

Adresa: 42000 Varaždin, Ivana Severa 15

Radno vrijeme: (od ponedjeljka do petka: 8.00-16.00)

Telefon: 042/204-241 

Telefaks: 042/204-244

Internet adresa: www.hr.traconelectric.com

E-mail: tracon@tracon.hr            Narudžbe: nabava@tracon.hr

1.7.Sve prigovore kao i pohvale, prijedloge i pitanja Kupci mogu uputiti ili osobno, ili putem pošte na adresu Tracon d.o.o. Varaždin, Ivana Severa 15, 42000 Varaždin, odnosno putem e maila: tracon@tracon.hr

2. Registracija

2.1. Kupac može poslati Narudžbu tek nakon valjane registracije, stoga je potrebno da se Kupac prethodno registrira u Tracon web trgovini.

Postupci registracije:

 1. Kupac se treba registrirati kao privatna (fizička) osoba, te ispuniti sva polja Registracijskog obrasca. Posebnu pažnju potrebno je obratiti na unos točnih i potpunih podataka (ime, prezime, adresa, e-mail, broj telefona, OIB), jer se račun ispostavlja upravo na temelju tako danih podataka, te ne postoji naknadna mogućnost mijenjanja podataka na računu.
 2. Kupac je dužan pričekati povratni e-mail o potvrdi registracije s priloženim linkom.
 3. Nakon primitka e maila iz prethodne točke, potrebno je da Kupac klikne na link, kako bi se registracija Kupca sigurno pohranila u sistemu Dobavljača.
 4. Nakon slanja narudžbe, Kupac treba pričekati predračun koji će mu Dobavljač poslati na e-mail adresu, koju je Kupac naveo prilikom registracije.
 5. Kupac nije dužan izvršiti plaćanje sve dok ne primi predračun!
 6. Nakon uplate naručenih proizvoda u cijelosti Kupac će, u roku 24-48 sati, dobiti robu na adresu koja je navedena prilikom narudžbe.
 7. Kod svake sljedeće narudžbe Kupac se ne treba ponovo registrirati, već je samo potrebno kliknuti na ikonu PRIJAVLJIVANJE
 8. Bilo bi korisno da platitelj predračuna bude ista osoba kao i Kupac (naručitelj). Ukoliko to ne bi bilo moguće, Kupac je dužan u opisu plaćanja svakako navesti ime i prezime platitelja, a sve kako bi uplata Kupca bila točno identificirana i pravovremeno proknjižena.

2.2. Za kašnjenje isporuke, odnosno druge probleme i nedostatke koji nastanu uslijed pogrešno i/ili netočno upisanih podataka od strane Kupca, Dobavljač nije odgovoran. Dobavljač ne odgovara niti za štete koje nastanu ukoliko Kupac zaboravi zaporku ili zaporka postane pristupačna neovlaštenim osobama iz bilo kojeg razloga za koji se Dobavljač ne može okriviti.

3. Narudžba

3.1. S bitnim svojstvima, značajkama ili uputama za uporabu naručenog odnosno kupljenog Proizvoda Kupac se može detaljno upoznati na informativnim stranicama Dobavljača iz članka 1.1. ovih OUU, odnosno navedene informacije Kupac može saznati iz uputa za uporabu koje su priložene uz Proizvod. Ukoliko Kupac prije kupnje ima dvojbi u svezi pojedinog proizvoda, na raspolaganju mu je služba Dobavljača za kupce. Upute za uporabu proizvoda Dobavljača, ukoliko je to zakonom propisano, priložene su uz proizvod. U slučaju da uz kupljeni proizvod Kupac nije dobio propisane upute, Kupac je dužan prije uporabe javiti to službi za Korisnike Dobavljača, te će mu Dobavljač na zahtjev dostaviti nedostajuće upute

3.2. Ukoliko su, u svezi kvalitete, osnovnih svojstava, uporabe ili primjenjivosti bilo kojeg artikla u web trgovini Kupcu potrebne dodatne i detaljnije informacije, Kupac se može s povjerenjem obratiti Službi za kupce putem e-maila: tracon@tracon.hr, ili telefona: 042/204-241.

3.3. . Prodajna cijena prikazana uz odabrani proizvod je neto maloprodajna cijena bez PDV-a. Cijene također ne sadržavaju trošak dostave

3.4. Ukoliko je vrijednost narudžbe manja od 1.250,00 kuna, Dobavljač će Kupcu fakturirati jednokratni trošak dostave od 37,50 kuna. Trošak dostave u slučaju narudžbe iznad 1.250,00 kuna je na teret Tracon d.o.o. Varaždin 

3.5. Dobavljač ima pravo na promjenu cijena proizvoda istaknutih na web stranici, s time da promjena cijena stupa na snagu u trenutku objave tako promijenjene cijene proizvoda na web stranici Dobavljača. Promjena cijene nema utjecaja na cijene prethodno naručenih proizvoda

3.6. Slanjem narudžbe Kupac izjavljuje da prihvaća ove Opće ugovorne uvjete, te su isti za Kupca obvezujući.

3.7. Dobavljač je obvezan nakon pristigle narudžbe Kupca preko web trgovine Kupcu elektroničkim putem (e-mailom) potvrditi kupnju. Ukoliko ista potvrda (mail s povratnim informacijama o narudžbi) Kupcu ne stigne u roku od 3 dana od slanja narudžbe, niti Kupac niti Dobavljač nisu vezani narudžbom.

3.8. Rokovi navedeni u obrascu Narudžbe, u stupcu ’Na raspolaganju’, u potvrdi Dobavljača poslanoj e-mailom Kupcu informativnog su karaktera. Moguće je i drugo vrijeme isporuke, ovisno je li naručeni proizvod dostupan na zalihi, ili ga Dobavljač mora posebno pribaviti. Ako rok isporuke naveden u potvrdi prelazi 15 dana, Kupac može odustati od Ugovora.

3.9. Kupac može odustati od Ugovora i u slučaju kada se Dobavljaču dogodi kašnjenje isporuke dulje od 15 dana od dana navedenog u potvrdi. U slučaju više sile (kao npr. ratna događanja, prirodna katastrofa, štrajk, pogonski kvar, zabrana vlasti, zapljena, zatvaranje kolosjeka ili ispad u proizvodnji) Dobavljač je, tijekom trajanja više sile, oslobođen obveze isporučivanja i pridržavanja rokova.

3.10. U takvim slučajevima Dobavljač će nastojati učiniti sve potrebne radnje kako bi se isporuka nastavila u najkraćem mogućem roku.

4. Uvjeti isporuke i plaćanja

4.1. Proizvod koji je izabran, naručen na web stranici i plaćen na temelju predračuna ili preko bankovne kartice preko web stranice ( MyPos), Dobavljač će Kupcu dostaviti u roku od 24 - 48 sati, na adresu dostave koja je zadana u narudžbi.

4.2. Dobavljač će naručenu i plaćenu robu iz centralnog skladišta dostaviti na od strane Kupca navedenu adresu preko ugovorenih dostavljača GLS ili IN-TIME  u roku iz prethodnog stavka. Dostavu robe u točno određeno vrijeme (sat) Dobavljač nije u mogućnosti provoditi.

4.3. Naručeni proizvod Kupac na osnovu prethodne najave može i osobno preuzeti u sjedištu Dobavljača (Tracon d.o.o. Varaždin, 42000 Varaždin  Ivana Severa 15).

4.4. Kupac je obvezan robu preuzeti u roku koji je naveden u potvrdi narudžbe ili je usklađen sa službom Dobavljača za kupce (24-48 sati).

4.5. Ukoliko Kupac naručenu robu ne preuzme u vremenu određenom za isporuku, Dobavljač ima pravo naručenu robu prodati trećoj osobi.

4.6. Ukoliko naručenu robu Kupcu dostavlja Dobavljač, rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi na Kupca primopredajom robe.

4.7. Rizik pretovara robe je na teret one strane po čijem nalogu Dostavljač izvodi prekrcaj. Ukoliko prijevoz robe obavlja Kupac, a utovar izvodi Dobavljač, rizik prelazi na Kupca po utovaru robe na prijevozno sredstvo Kupca.

4.8. U slučaju kada robu na prijevozno sredstvo utovaruje Kupac ili njegov nalogoprimatelj, u sjedištu Dobavljača, rizik štete prelazi primopredajom robe na Kupca.

4.9. Za kašnjenje u isporuci, odnosno druge probleme i nedostatke koji nastanu uslijed pogrešno i/ili netočno upisanih podataka Dobavljač ne snosi nikakvu odgovornost.

4.10. Usluge naručene na web stranici Dobavljač pruža Kupcu na mjestu koje je navedeno u potvrdi narudžbe poslanoj e-mailom.

4.11. Plaćanje Kupac može vršiti na temelju predračuna, virmanski, općom uplatnicom, internet bankarstvom. Moguće je i kartično plaćanje (MyPos) preko web stranice prilikom narudžbe.

4.12. Prilikom avansnog plaćanja predugovorna obavijest (Zakon o zaštiti potrošača, NN 41/14 i 110/15, članak 57.) je sam predračun. Narudžba robe putem interneta, kojom se prihvaćaju ovi OUU i plaćanje predračuna se ujedno smatra prihvaćanjem predugovorne obavijesti. 

4.13. Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Kupac je u trenutku isporuke naručenih proizvoda obvezan sadržaj paketa provjeriti po stavkama i dostavnicu potpisati. Nakon toga Dobavljač nije više u mogućnosti prihvatiti reklamaciju koja se odnosi na količinu i nedostatke u pakiranju.

4.14. Ukoliko Kupac zamijeti bilo kakvo oštećenje ili odstupanje, na zahtjev Kupca dostavljač (GLS ili IN-TIME ) je obvezan robu pregledati po stavkama i na licu mjesta sastaviti zapisnik. Odgovornost za štete koje su tako nastale terete Dostavljača (GLS ili IN-TIME).

4.15. Neoštećenom, neotvorenom, originalnom ambalažom može se smatrati samo ona isporuka koja je oblijepljena sigurnosnom vrpcom Dobavljača (Tracon d.o.o. Varaždin ).

5. Jamstvo (garancija)

5.1. Za jamstvo (garanciju) mjerodavne su odredbe Zakona o zaštiti potrošača. Međutim, Dobavljač ne može jamčiti da je roba prikladna za bilo koju specijalnu namjenu koju Kupac želi postići, ukoliko ta namjena nije navedena u uputstvima za uporabu određenog Proizvoda odnosno ukoliko ista ne odgovara namjeni i podacima o proizvodu s kojima je Kupac detaljno upoznat na informativnim stranicama Dobavljača (www.hr.traconelectric.com).

5.2. Kupac može iskoristiti garancijsku zamjenu u roku od jedne (1) godine po primitku robe, ukoliko je namjenska uporaba nemoguća radi kvara na proizvodu. Dobavljač je ovlašten navedenu pogrešku na kupljenoj robi ispitati u vlastitom laboratoriju ili u slučaju spora predati stručnom servisu na provjeru. U slučaju kada se kvar može pripisati nenamjenskoj uporabi, trošak popravka tereti Kupca.

5.3. Prilikom ostvarivanja prava na jamstvo, Kupac je dužan, uz neispravnu komponentu/proizvod priložiti sav potreban pribor koji je zaprimljen s robom, kao i kopiju računa kojom se potvrđuje kupnja. Uz to, Kupac je dužan navesti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provjera samoga proizvoda.

5.4. Reklamacije koje se šalju paketnom distribucijom moraju biti propisno upakirane u kartonsku ambalažu, zaštićene od vlage, kvara i loma. Sve reklamacije nepropisno  zapakirane robe ili robe kod koje je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja u transportu neće biti preuzete od strane Dobavljača/Tracon d.o.o. već će proizvod bit vraćen pošiljatelju o njegovom trošku.

5.5. Jamstvo ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nestručnim i nepravilnim rukovanjem. U nepravilno rukovanje su uključeni i propusti poput spajanja uređaja na izvore energije koji nisu propisani uputstvom za uporabu, te korištenje uređaja u nepredviđenim uvjetima i prostorima. Pravo na ostvarivanje jamstva Kupac gubi i u slučaju neovlaštenog popravljanja uređaja, te isto tako popravka od strane treće neovlaštene osobe.

5.6. Jamstvo ne vrijedi ako je kvar ili oštećenje uzrokovano:

-transportom nakon isporuke,

-nepravilnom montažom i/ili nestručnim rukovanjem,

-neprimjerenom radnom okolinom,

-neispravnim električnim instalacijama, prenaponom ili strujnim udarom, višom silom (potres, poplava, udar groma),

-zbog ishabanosti samog artikla (vidljiva oštećenja od mogućih udaraca, ispadanja itd.),

-ako su skinute naljepnice s artikla (serijski broj, uputa o ugradnji, korištenju itd.)

-ako su vršene izmjene na artiklu tj. stavljane zamjenske komponente na proizvod i on je promijenio izgled,

-ugradnjom ili montažom komponente od strane neovlaštene osobe.

5.7. Jamstvo vrijedi isključivo uz predočen račun za prodanu robu.

5.8. Prava iz jamstva ne utječu na ostala prava koja kupcu pripadaju po drugim pravnim osnovama.

6. Upute za jednostrani raskid ugovora sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu

6.1 Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 dana, bez navođenja razloga.

6.2. Kupac je dužan, prije isteka roka za jednostrani raskid iz stavka 6.1. ovih OUU, obavijestiti Dobavljača o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor, a koje je Kupac dužan poslati Dobavljaču  (poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte).

6.3. Rok za jednostrani raskid je 14 dana od dana:

(a) kada je Kupcu ili trećoj osobi koju odredi Kupac, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed – u slučaju sklapanja kupoprodajnog ugovora;

(b) kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe – u slučaju sklapanja ugovora koji se odnosi na više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki;

(c) kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe – ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni vremenski period.

6.4. Povrat novca Dobavljač može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što Kupac Dobavljaču dostavi dokaz da je robu poslao natrag. Kupac robu može vratiti ili je predati Dobavljaču, ili pak istu Dobavljaču dostaviti putem kurirske službe bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Kupac Dobavljaču uputio odluku o jednostranom raskidu ugovora. Izravne troškove povrata robe Kupac snosi sam. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ove točke 6. ako je:

1. ugovor o uslugama Dobavljač u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora  ako usluga bude u potpunosti ispunjena,

2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Dobavljača, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora,

3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu,

4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe,

5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,

6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,

7. Kupac posebno zahtijevao posjet Dobavljača radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je Kupac izrijekom zahtijevao, Dobavljač pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom,

8. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audio snimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke,

9. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije,

10. ugovor sklopljen na javnoj dražbi,

11. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

6.5. Ako Kupac jednostrano raskine Ugovor s Dobavljačem, Dobavljač će izvršiti povrat novca koji je primio od Kupca, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana kada je Dobavljač zaprimio odluku Kupca o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko je Kupac odabrao drugu vrstu isporuke.

6.6. Povrat novca Kupcu bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu.

6.7. Povrat novca Dobavljač može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što Kupac Dobavljaču dostavi dokaz da je roba poslana nazad. Povrat novca Dobavljač će izvršiti na račun Kupca, bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana zaprimanja vraćene robe.

6.8. Primjerak obrasca o jednostranom raskidu ugovora

a) Ime i prezime i adresa potrošača______________________________________________________

b) Prima TRACON d.o.o. Varaždin (42000 Varaždin, Ivana Severa 15 , Tel:042/204-241tracon@tracon.hr)

c) Ja___________________________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o

 prodaji sljedeće robe:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

naručene ___________ dana____________godine.

Potpis potrošača:_________________________________ 

(samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru)

Datum:____________________________________  

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj web stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostaviti ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

7.  Politika privatnosti podataka u okviru Tracon d.o.o. Varaždin

Mi u Tracon d.o.o. Varaždin poštujemo Vašu privatnost. Naša Politika privatnosti odnosi se na sve kandidate za posao, naše suradnike, korisnike i posjetitelje naše web stranice te predstavnike naših klijenata, a temeljena je na odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka Europske unije (GDPR).

Ovdje možete pronaći vrstu osobnih podataka koje prikupljamo, kako koristimo prikupljene informacije, s kime ih dijelimo te prava i izbor koji korisnici web stranice imaju o načinu na koji koristimo podatke. Opisane su i mjere koje poduzimamo kako bi zaštitili sve prikupljene podatke te način na koji nas možete kontaktirati u vezi s našom politikom privatnosti i zaštitom Vaših prava.

 
PODACI KOJE PRIKUPLJAMO:

Prikupljamo osobne podatke o Vama na različite načine, putem naše web stranice, putem prijava za zapošljavanje i osobnim kontaktima, putem telefona, kao i u komunikaciji s našim klijentima. Možemo prikupiti sljedeće osobne podatke:

kontakt podaci (kao što su ime, adresa i telefonski broj);
geolokacijske podatke, s pojedinim osobitostima naše web stranice;
podatke koje nam dostavite o ljudima za koje želite da ih kontaktiramo te
ostale podatke koje nam dostavite putem anketa i kontakt formulara na našoj web stranici.

Dodatno, ukoliko ste suradnik ili kandidat za posao, možemo skupljati sljedeće vrstu osobnih podataka:

prijašnja zaposlenja i obrazovanje;
znanje jezika i ostalih vještina vezanih za posao;
OIB,
datum rođenja,
spol,
informacije o bankovnom računu,
državljanstvo i status radnih dozvola,
zdravstvene informacije,
rezultate testova na opojna sredstva, uvjerenja o kaznenoj ili prekršajnoj kažnjavanosti,
podatke o olakšicama,
porezne podatke,
podatke o preporukama,
podatke koje su sadržane u Vašem životopisu, podatke koje nam dostavite o Vašim profesionalnim interesima i ostale podatke o Vašim kvalifikacijama za zaposlenje.

Dodatno, možemo prikupljati podatke koje nam Vi dostavite o drugim osobama, kao podaci o kontaktima za slučaj nužde.

 

Podaci koje automatski prikupljamo

Kada posjetite našu web stranicu, možemo automatski prikupiti određene podatke, kao što su IP adresa, karakteristike pretraživača, karakteristike uređaja, operativni sustav, jezične postavke, podatke o korištenju naše web stranice i druge statističke podatke o posjeti web stranici. Možemo povezati određene podatke koje smo prikupili automatski s drugim podacima kako bismo saznali, na primjer, da li ste otvorili e-poštu koju smo Vam poslali. Vaš preglednik nam može poslati obavijest o tome da li ste dozvolili primanje ili blokirali kolačiće.

 

Kako koristimo podatke koje prikupljamo

Podatke koje prikupimo koristimo za sljedeće aktivnosti:

pronalaženje radnika;
obradu plaćanja;
slanje promotivnih materijala, obavijesti o dostupnim radnim mjestima i drugu komunikaciju o događanjima, promocijama, programima, natjecanjima i istraživanjima tržišta rada;
odgovaranje na Vaše upite;
zaštitu i sprječavanje prijevara i drugih nezakonitih aktivnosti, zahtjeva posjetitelja i korisnika web stranice i trećih strana;
provođenje zakonskih obveza i zahtjeva na koje smo dužni odgovoriti, poštivanje ugovornih obveza i naših pravila poslovanja.

Osim navedenih aktivnosti, ukoliko ste suradnik ili kandidat za posao te ste se prijavili za određeno radno mjesto, podatke koje smo prikupili možemo koristi i na sljedeće načine:

pružiti Vam prilike za zapošljavanje,
pružiti Vam usluge s područja ljudskih resursa, uključujući i usluge administriranje poticaja za zapošljavanje, upravljanja plaćama i disciplinskim mjerama,
procijeniti Vašu prikladnost kao kandidata za određeno radno mjesto te izvršiti analizu podataka, kao što su analiza kandidata za radno mjesto i analizu podatkovne baze dostupnih suradnika, izvršiti procjenu individualnog učinka i sposobnosti, uključujući i ocjenjivanje radnih vještina, određivanje manjka vještina, koristiti podatke kako bi spojili pojedine tražitelje posla ili radnika sa konkretnim radnim mjestima.

Podatke koje prikupljamo možemo koristiti i na druge načine o kojima ćemo Vas obavijesti prije nego počnemo takve podatke prikupljati.

Dodatno, na web stranici koristimo usluge trećih strana, kao što su Google Analytics i Adobe Omniture. Pružatelji tih usluga koriste tehnologiju kako bi nam pomogli u analizi načina korištenja naše web stranice. Podatci koje te treće strane prikupe (uključujući IP adresu) mogu biti ustupljeni trećim stranama na raspolaganje, kako bi, između ostalog, izvršili analizu korištenja web stranice.

 

Informacije koje dijelimo

Osobne podatke koje smo prikupili ne dijelimo, osim na način kako je to opisano u ovoj Politici privatnosti ili u izdvojenim obavijestima u vezi s pojedinim aktivnostima.

Dodatno, Vaše osobne podatke možemo otkriti ukoliko smo na to obvezni po zakonu ili nalogu: sukladno nalogu pravosudnih tijela i kad vjerujemo da je otkrivanje podataka nužni kako bismo spriječili nastanak štete ili financijskog gubitka te u slučajevima istraživanja prijevare ili nezakonitih aktivnosti.

Zadržavamo pravo prijenosa prikupljenih podataka u slučaju prijenosa poslovnih udjela (uključujući i stečaj i likvidaciju društva).

Vaša prava

Nudimo Vam izbor o načinu na koji komuniciramo s vama i kako prikupljamo osobne podatke. Kako biste promijenili Vaše postavke i informacije, tražili uklanjanje s liste primatelja e-pošte, podnijeli zahtjev, molimo da nas kontaktirate na niže navedene adrese. Sukladno zakonu, možete zatražiti uvid u vaše osobne podatke ili zatražiti da ispravimo, izbrišemo ili blokiramo Vaše osobne podatke.

 

Kako štitimo osobne podatke

Održavamo administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu koja je stvorena kako bi zaštitila osobne podatke od nenamjernih, neovlaštenih i nezakonitih izmjena, otkrivanja, korištenja ili gubitaka.
 

Obavješćivanje o povredi osobnih podataka

U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo Vas i nadležno nadzorno tijelo  porukom e-pošte u roku 72 sata o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, možebitnom utjecaju na naše poslovanje i našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince.

Obavijest o povredi Vam nećemo poslati u slučaju:

ako postoje tehničke i organizacijske mjere zaštite (poput enkripcije) koje su primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, koje te podatke čine nerazumljiva bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti;
ako smo poduzeli naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode pojedinaca;
ako bi to iziskivalo nerazmjeran napor (u tom slučaju ćemo Vas obavijestiti putem sredstava javnog obavješćivanja ili slične jednako djelotvorne mjere).

Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju i obrađuju u vezi s nuđenjem naših usluga.

 
Vaša privola

Korištenjem ove web stranice dajete privolu na ovu Politiku privatnosti.

 
Promjene naše politike privatnosti

U slučaju promjena naše Politike privatnosti obavijestit ćemo Vas o tome na ovom web portalu i ažurirati datum izmjene politike privatnosti dolje kako slijedi.

Ova politika privatnosti je zadnji put izmijenjena 12. srpnja 2018. godine.

 
Pravo na pritužbu nadležnom tijelu

U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi našeg skupljanja i obrade Vaših osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP).

 

Kontakt

U poduzeću Tracon d.o.o. Varaždin je imenovana ovlaštena osoba za zaštitu podataka, koja je dostupna na elektronskoj adresi tracon@tracon.hr.

Ako imate pitanja ili komentar vezano za našu Politiku privatnosti podataka u okviru Tracon Varaždin d.o.o. ili želite promijeniti podatke koje imamo o Vama, molimo Vas da nas kontaktirate na:

Tracon d.o.o. Varaždin
Ivana Severa 15
42000 Varaždin
email: tracon@tracon.hr
tel: +385 42 204 241

8. Ostalo

8.1. Tracon web trgovina je informacijski sustav koji se zasniva na Microsoft Windows Server 2003 s odgovarajućim stupnjem sigurnosti, čija uporaba nije rizična, međutim Kupcu se predlaže i savjetuje da poduzme sljedeće mjere opreza: primijeni antivirusne i spyware zaštitne programe s osvježenom bazom podataka, te instalira sigurnosna osvježenja za operacijski sustav.

8.2. Kupovina na web stranici pretpostavlja Kupčevo poznavanje tehničkih ograničenja interneta i prihvaćanje mogućnosti pogrešaka u tehnologiji.

8.3. Dobavljač nije odgovoran ni za kakvu štetu nastalu uslijed rada na web stranici. Obveza zaštite računala Kupca i podataka na istom tereti Kupca.

8.4. Dobavljač podatke kojima su pristup na bilo koji način omogućili Kupci, pohranjuje sa svrhom, isključivo u interesu izvršenja ugovora i kasnijeg dokazivanja ugovornih uvjeta.

8.5. Narudžbom i prihvaćanjem ovih OUU Kupac - fizička osoba izražava suglasnost da mu Dobavljač šalje obavijesti i ostale promidžbene materijale, te je suglasan da se od strane Kupca prikupljeni osobni podaci mogu obrađivati u svrhe marketinga.

8.6. Podatke Kupca Dobavljač ne daje trećim osobama, osim ako treća osoba postupa kao kooperant/suradnik Dobavljača.

8.7. Dobavljač pri radu s podacima Kupca postupa po odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

8.8. U slučaju da Kupac ne bi bio suglasan da se njegovi podaci koriste u svrhe marketinga, Kupac se takvoj obradi može usprotiviti, prililkom popunjavanja narudžbe putem on – line obrasca, pisanom izjavom koju je dužan dostaviti Dobavljaču, i ako je protivljenje Kupca opravdano, osobni podaci ne smiju se dalje obrađivati.

8.9. Dobavljač je ovlašten bilo kada ove OUU jednostrano, bez obveze informiranja promijeniti. Eventualna promjena stupa na snagu u trenutku objavljivanja na web stranici. Za prethodno poslane narudžbe mjerodavne su OUU u trenutku slanja naručenog proizvoda.

8.10. Ugovorne Stranke učinit će sve da sporazumno riješe sva eventualna sporna pitanja. Ukoliko to ipak ne bi bilo moguće, ugovorne Stranke mogu se obratiti stvarno nadležnim sudovima prema mjesnoj nadležnosti.

9. Djelatnost gospodarenja otpadom

9.1. TRACON Budapest d.o.o. kao proizvođač prema Odluci (EC) br. 768/2008 Europske unije o općem okviru za stavljanje na tržište proizvoda jamči da proizvodi stavljeni na tržište (rasvjetna tijela, električni i elektronički alati, te senzori dima) u odnosu na Direktivu 2002/96/EZ o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi, prihvaćenoj i više puta izmijenjenoj od Europske unije, ne sadržavaju u većoj mjeri tvari koje bi se u slučaju njihovog odlaganja u otpad smatrale opasnim otpadom.

9.2. Ako je prednja slika iz priloga direktive br. IV. prikazana na proizvodu, njegovoj ambalaži ili u uputama za uporabu, u slučaju njegovog odlaganja u otpad zabranjeno je isti neselektivno, zajedno s općim komunalnim otpadom odložiti, već ga treba odvojeno prikupiti i ne smije se zbrinjavati jednostavnom metodom kao otpad domaćinstava.

9.3. Upute za uporabu proizvoda, koji za svoj pogonski rad upotrebljavaju suhe baterije ili akumulatore, sadržavaju detaljne informacije koje su potrebne za zbrinjavanje baterija ili akumulatora.

10. Reklamacije i skriveni nedostaci

10.1. Potrošači mogu reklamirati kupljene proizvode trgovcu na adresu sjedišta trgovačkog društva. U slučaju skrivenih nedostataka, koji nisu bili vidljivi prilikom preuzimanja, primjenjuje se odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15). Postojanje skrivenih nedostataka na proizvodu se može utvrđivati putem sudskog vještaka. Sukladno Zakonu o obveznim odnosima potrošači mogu reklamirati proizvod u roku od 2 godine od kupnje

11. Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

11.1. Kupac ima pravo podnijeti prigovor kojim iznosi svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu, u roku 10 dana, sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

11.2. Kupac i Dobavljač će sve sporove pokušati riješiti međusobno u dobroj vjeri.    

11.3. Ukoliko spor ne bude riješen, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.

11.4. Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilniku Suda časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori kojima se propisuje da su članovi vijeća tih sudova, osim nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnika trgovaca, i predstavnici potrošača.

11.5. Mirenje pred centrima za mirenje provodi se sukladno odredbama Zakona o mirenju, te sukladno Pravilniku o mirenju centra za mirenje. 

11.6. Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora će uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu potrošača donijeti odluke o troškovima u postupcima pred Sudom časti Hrvatske gospodarske komore i Sudom časti Hrvatske obrtničke komore.

12. Potvrda prethodne obavijesti

Prihvaćanjem ovih općih prodajnih i jamstvenih uvjeta, Kupac potvrđuje da je primio prethodnu obavijest.

Varaždin, 14.05.2018.